ข้อมูลพรรค

ชื่อภาษาไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 

ชื่อภาษาอังกฤษ THAI TEACHERS FOR PEOPLE PARTY

ชื่อย่อภาษาไทย ค.พ.ช.  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ T.T.P.P

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน.พ.ศ.2554                            

โดยมีนายณัฐวัฒน์    บุญเพลิงพันธ์  เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก

และนางสาวหทัยนุช  บุญเพลิง  เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก

นางสาวพีรพรรณ    บุญเพลิง  เป็นเหรัญญิกพรรคคนแรก